Program

Stronnictwo Pracy
ul. Franciszkańska
6, 00-214 Warszawa
tel. 5179 35 250, 601 361 962
www.stronnictwopracy.org.pl

Zarys programowy Stronnictwa Pracy

 1. Stronnictwo Pracy uważa, że działania na rzecz dobra Narodu i Państwa Polskiego są powszechnym obowiązkiem i dobrem najwyższym, a od władzy i obywateli należy wymagać konsekwentnej lojalności wobec polskiej racji stanu. Postawy odmienne powinny być potępiane i skodyfikowane.
 2. Stronnictwo Pracy popiera budowę „Dobrze Zorganizowanego Państwa Polskiego” poprzez polonizację strategicznych dziedzin gospodarczych, mediów, środków łączności i przekazu, mających wpływ na kształtowanie poziomu materialnego i poglądów polskiego społeczeństwa.
 3. Popieramy równomierny rozwój materialny polskiego społeczeństwa, poprzez podnoszenie dochodów dolnych warstw społecznych, tworzenie warunków gospodarczych i prawnych do tworzenia dominującej warstwy średniej. Ograniczanie powstawania i dominacji politycznej oligarchów i korporacji.
 4. Uważamy, że przejście z ustroju socjalistycznego w ustrój kapitalizmu obywatelskiego powinno się odbyć przez już bardzo opóźnione, ale dalej konieczne, powszechne i równomierne Uwłaszczenie Narodu Polskiego (tzw. 100 milionów dla każdego) aby majątek Polski należał do Polaków.
 5. Państwo Polskie powinno dążyć do dynamicznego rozwoju technologicznego i technicznego oraz przemysłowego, nawet wyprzedzającego obecną epokę, ale z zachowaniem tradycyjnej etyki i moralności katolickiej polskiego społeczeństwa.
 6. Polska ma warunki przyrodnicze, geograficzne i demograficzne do zachowania suwerenności gospodarczej, żywnościowej i militarnej, przez zabezpieczenie czystości środowiska, zdrowej żywności, eliminacji hodowli roślin i zwierząt modyfikowanych genetycznie a także zatrucia promiennego.
 7. Zdrowie polskiego społeczeństwa jest podstawową wartością i dotychczasowe oparcie medycyny na lekach chemicznych obcych nam firm farmaceutycznych jest błędnym kierunkiem rozwoju. Dążyć będziemy do rozwoju polskiej farmaceutyki, opartej na naturalnych produktach i wprowadzenia równoprawnego leczenia metodami naturalnymi i profilaktyką.
 8. Dążyć należy do szerokiego zaangażowania społeczeństwa polskiego w sprawy państwowe poprzez: upowszechnienie referendum w sprawach środowiskowych, wybory sędziów pokoju i obowiązkowego udziału obywateli w wyborach, pod presją niskiej grzywny rzędu 50 zł.
 1. Oprzeć sprawy bezpieczeństwa militarnego państwa, niezależnie od rozbudowy Wojska Polskiego, na koncepcji Totalnej Obrony Narodowej, poprzez powszechny i ochotniczy udział mieszkańców w oddziałach Samoobrony Obywatelskiej oraz do łatwiejszego dostępu dla lojalnych obywateli do posiadania broni.
 2. Polska leży geograficznie miedzy dwoma historycznie znaczącymi mocarstwami, należy tak zorganizować Państwo i Naród Polski, aby okupacja kraju była dla agresora nieopłacalna. Przygotowanie powinno być: naukowe, medialne, psychologiczne i logistycznie.
 3. Oprzeć budowę patriotyzmu polskiego na oświacie i nauce dobrych przykładów z historii Polski, pozytywnych wzorcach osobowych polskich bohaterów narodowych i na wartościach: Bóg, Honor, Ojczyzna i Wolność. Poczucie Rozsądku i Sprawiedliwości, powinno dominować w sądownictwie.
 4. Zrównać rozwarstwienie wysokości emerytur na poziom, miedzy najwyższą a najniższą do 5-ciu razy, aby najniższa wynosiła 1500 zł a najwyższa jej pięciokrotność. Podnosić dochody tych obywateli poprzez znoszenie podatku od emerytur a waloryzację przeprowadzać w równej kwotowo wysokości.

ZARZĄD  GŁÓWNY  STRONNICTWA  PRACY